MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK

Muhasebe Hizmetleri

 • Yerinde veya ofiste 3568 sayılı Kanun’una  göre Muhasebe Desteği,
 • Bütçe ve Nakit Akış Tablolarının Hazırlanması,
 • Hesapların Yönetimi,
 • 3568 sayılı Kanun’una  göre mali müşavirlik hizmetleri,
 • Türk mevzuatına ve muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlaması,
 • Uluslararası muhasebe standartlarına göre raporlama,
 • Bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerin düzenlenmesi,
 • Muhasebe sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi, işletilmesi ve muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerin düzenlenmesi veya bu konularda müşavirlik hizmetleri verilmesi,
 • Yukarıda yazılı konularda, belgelere dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapılması.

Bordro Hizmetleri

 • Çalışanın belirli yada belirsiz süreli iş sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Personel özlük dosyalarının hazırlanması ve muhafaza edilmesi,
 • Firma çalışanlarına ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması,
 • Ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması,
 • Yıllık izin ve satış primlerinin takibi,
 • Yıllık izin defterlerinin tutulması,
 • SSK bildirgelerinin ve Gelir vergisi (stopaj) beyannamelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması, müşteri firmaların bilgilendirilmesi,
 • Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması,
 • İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ve ücret gibi hesaplamaların yapılması,
 • İşten ayrılan personele verilmesi gereken belgelerin hazırlanması, imzalatılması gereken ibraname gibi belgelerin düzenlenmesi,
 • Özel kurumların Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerinin düzenlenmesi,
 • İş sözleşmeleri, sağlanan hak ve avantajlar, işten çıkarma, emeklilik, İş ve Sosyal Güvenlik Yasaları çerçevesinde dava öncesinde ve süresince ihtilafların çözülmesi konularında  danışmanlık sunulması.

Diğer Şirket İşlemleri

 • Muhasebe sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi, işletilmesi ve muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlemlerin düzenlenmesi veya bu konularda danışmanlık,
 • Şirketlerin ortaklık ve tasfiye işlemleri,
 • Şirket kuruluşu, birleşme ve satın almalar, nevi değişikliği ve tüm şirket işlemleri,
 • Kapsamlı inceleme (due diligence),
 • Aile şirketlerinin kurumsallaşması ve halka arzında danışmanlık.

Mali Hukuk Hizmetleri

 • Mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş verilmesi,
 • Rapor ve benzerleri çalışmalar yapılması,
 • Tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerin yapılması,
 • Vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Vergi İdare Mahkemeleri ve adli yargıda, sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların incelenmesi vb. konularda bilirkişilik  hizmetleri.

Danışmanlık Hizmetleri

 • Süreç İyileştirme danışmanlıkları,
 • Fizibilite raporları hazırlanması (Yatırımların  tespit ve değerlendirilmesi, sermaye piyasası kurulu ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde fon kaynaklı kredilere ilişkin tespit işlemleri),
 • Proje finansmanı ve öz kaynak finansmanı bulunmasında danışmanlık hizmetleri,
 • Sürekli vergi danışmanlığı,
 • SGK ve İş Hukuku Mevzuatı konusunda danışmanlık,
 • Vergi mevzuatı konusunda danışmanlık ,
 • Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapılması.