Blog

Yabancılar Türkiye’de Taşınmaz Satın Alırken Nelere Dikkat Etmeli ?

Posted by:

2644 sayılı Tapu Kanununun 6302 sayılı Kanun ile 35. maddesi değiştirilmiş buna göre  yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinin yolu açılmıştır. Bakanlar kurulunun kararı ve bunun eki niteliğindeki taşınmaz edinimine izin verilen ülkeler listesi Başbakanlık, kanunlar ve kararlar genel müdürlüğünce gizli olarak tasnif edildiğinden bu konuda net bir liste kamu oyu kullanımında yoktur. Dolayısıyla Türkiye’den gayrimenkul satın almak isteyen yabancı uyruklu gerçek kişilerin, vatandaşı olduğu ülke ile Türkiye arasında karşılıklılık ilkesinin mevcut olduğuna bakılmayacak, kanunda belirtilen şartların mevcut olması ve Bakanlar Kurulunun uygun görmesi sonucunda söz konusu kişiler Türkiye‘de gayrimenkul satın alabileceklerdir. Bu konuda basına yansıyan ve çeşitli araştırma sonuçlarına dayanarak Türkiye’den şartsız gayrimenkul edinme hakkına sahip ülke sayısının 129’a çıkarken, 52 ülkeye özel sınırlamalar ve izin şartları getirildiğini söyleyebiliriz.

Kısıtlama Gelen Ülkeler

Kararnamede 31 ülkeye sadece arsa, mesken ve iş yeri kısıtlaması getirildi. Bu kriterlere göre Fas, Mısır, Letonya, Afganistan ve bazı küçük Afrika ülkelerinin de aralarında olduğu yerlerin vatandaşları Türkiye’de tarım arazisi, bağ-bahçe sahibi olamayacak. Arnavutluk vatandaşları da konut ve iş yeri haricinde arazi alamayacak.

İçişleri Bakanlığının  İzni Gereken Ülkeler

Bakanlar Kurulu düzenlemesine  göre İran, Çin, Filistin ve Hindistan’ın da aralarında olduğu 16 ülkenin vatandaşları Türkiye’de gayrimenkul edinebilmek için İç işleri Bakanlığından izin alacak. Iraklılar ise önce Dış işleri Bakanlığı‘na müracaat edecekler.

% 10 Sınırı 

Yasa, kurulun belirleyeceği ülkeler ve sınırlamalar haricinde yabancılara gayrimenkul satışını belirli şartlara bağlıyor. Buna göre yabancıların edinecekleri taşınmazlar ve sınırlı ayni hakların toplam alanı, ilçe yüz ölçümünün % 10’unu, ülke genelinde ise kişi başına 30 hektarı geçemiyor. Yabancı kişiler ve ticaret şirketleri, satın aldıkları yapısız taşınmazda geliştirecekleri projeyi 2 yıl içerisinde ilgili bakanlığın onayına sunmak zorunda. Hangi ülkelerde satın alma sınırı olmadığı hangi ülkelerin sınırlamaya tabi tutulduğunu aşağıdaki tabloda ayrıntılı görebiliriz.

Kimler Mülk edinebilir?

1- Gerçek Kişiler            

Yabancı gerçek kişilerin taşınmaz ediniminde, mütekabiliyet karşılıklılık ilkesi şartının kaldırılması ile  ”Bu çerçevede 183 ülkenin vatandaşları gerçek kişi olarak, belli kıstaslara ve ülke menfaatlerine göre, askeri alanlar, yasak alanlar, stratejik bakımdan öneme haiz alanlar hariç, ülkemizde taşınmaz mal, gayrimenkul, bina, ev ve arsa edinebilecekler.

Şartları Nelerdir?

Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen  ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler.

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün % 10′ nunu ve kişi başına ülke genelinde 30 hektarı geçemez. Bakanlar Kurulu kişi başına ülke genelinde edinilebilecek miktarı 2 katına kadar artırmaya yetkilidir.

2- Şirketler

Yabancı ülkelerde  kendi kanunlarına göre kurulan ve tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz ve sınırlı ayni hak elde edebilecek.  Bu ticaret şirketleri dışındakiler taşınmaz edinemez ve lehlerine sınırlı ayni hak tesis edilemez. Bu ticaret şirketleri ile yabancı uyruklu gerçek kişiler lehine taşınmaz rehni tesisinde 35. madde de yer alan sınırlamalar uygulanmayacaktır.

Bakanlar Kurulu, ülke menfaatlerimizin gerektirdiği hallerde, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kendi ülkelerindeki kanunlara göre kurulan yabancı ticaret şirketlerinin taşınmaz ve ayni hak edinebilecekleri yerleri; ülke, kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, oran, tür, nitelik, yüz ölçümü ve miktar olarak belirleyebilecek, sınırlandırabilecek, durdurabilecek veya yasaklayabilecektir.

Yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı ülkelerde kendi ülke mevzuatlarına kurulmuş olan ticaret şirketleri, satın aldıkları yapısız taşınmazda geliştireceği projeyi 2 yıl içerisinde ilgili bakanlığın onayına sunacak. Bakanlık, onaylanan projeyi taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne gönderecek ve projenin süresi içinde gerçekleşip gerçekleşmediğini takip edecek.

Uluslararası kuruluşların, % 50 veya daha fazla orandahissesine sahip oldukları veya yönetim hakkını haiz kişilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip oldukları Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinebilecek ve kullanabileceklerdir.

Bu şirketler, Türkiye’de kurulu başka bir şirkete doğrudan veya dolaylı olarak ortak olması durumunda, yabancı yatırımcının ortak olunan şirketteki nihai ortaklık oranının % 50 veya daha fazla olması halinde; yabancı yatırımcıların, taşınmaz maliki yerli sermayeli şirketlerin hisselerinin % 50 veya daha fazlasını doğrudan veya dolaylı olarak edinmesi ve taşınmaz maliki mevcut yabancı sermayeli şirketlerde yabancı yatırımcıların ortaklık oranının hisse devri sonucunda % 50 veya daha fazlasına ulaşması durumunda da aynı esaslar geçerli olacaktır.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunda; “Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları” şeklinde açıklanmıştır. Dolayısıyla bu kişiler bu kanun hükümlerinden yararlanamayacaklarını belirtmek isteriz.

2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu şirketlerin,

 • Askeri yasak bölgeler,
 • Askeri güvenlik bölgeleri ve
 • Aynı Kanunun 28. maddesi çerçevesinde belirlenen bölgelerdeki taşınmaz mülkiyeti edinimleri Genelkurmay Başkanlığının ya da yetkilendireceği komutanlıkların iznine tabi olacaktır.

Özel güvenlik bölgelerindeki taşınmaz mülkiyeti edinimleri ise taşınmazın bulunduğu yerdeki valiliğin iznine tabidir. Bu kapsamda yapılacak değerlendirmelerde, edinimin ülke güvenliğine uygunluğu esas alınacaktır.

Ülkemizde  taşınmaz ve sınırlı ayni hak ediminizin mümkün olup olmadığı  konusunda ülkenizdeki Türkiye Büyük elçiliği veya Başkonsolosluklarından veya ülkenizin Türkiye’deki temsilciliklerinden bilgi almak mümkündür. Yabancı gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz satın alırken zarara uğramamaları maksadıyla aşağıdaki hususlara özen  göstermeleri uygun olacaktır.

Ülkemizde Mülk Almak İsteyen Yabancıların Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar

 • Taşınmaz ve sınırlı ayni hak ediminizin mümkün olup olmadığını öğrenin
 • Türkiye’de geçerli mevzuata göre, taşınmaz mülkiyetinin devrini yapın
 • Türkiye’de satın alabileceği taşınmazların toplam yüzölçümü 30 hektarı geçmesin
 • Taşınmazın güvenlik bölgesi gibi satışı mümkün olmayan bölge içinde bulunup bulunmadığını öğrenin güvenlik bölgesinde olması halinde, yabancılara satış işlemi yapılması mümkün olamayacaktır.
 • Satış sözleşmeleri yapılmadan önce, taşınmazın sınırlı ayni haklarla kayıtlı olup olmadığı, ipotekli veya satışına engel herhangi bir durumun bulunup bulunmadığı gibi hususlar ilgili tapu dairesinden kontrol edin.
 • Tapu Sicil Müdürlüklerinde bahse konu taşınmaz hakkında bilgi edinmeden hukuki bağlayıcılığı olan sözleşmeleri imzalamayın  ve ödeme yapmayın,
 • Satıcı şahıs veya firmalar hakkında araştırma yapmadan işlemlerini başlatmayın, ciddi ve güvenilir olduklarını ispat edemeyen şahıs veya firmalar ile çalışmamak uygun olacaktır.
 • Alım – Satım konusunda herhangi bir anlaşmazlık çıkması halinde, keyfiyetin yargıya taşınması ve Türk mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir. Türk Dış işleri Bakanlığı ve dış temsilciliklerinin yargı sürecine müdahil olmayacağını bilin.

Yabancıların Mülk Edinmesindeki Özel Şartlar Listesi(*)

Taşınmaz edinimine izin verilen ülkeler listesi Başbakanlık kanunlar ve kararlar genel müdürlüğünce gizli olarak tasnif edildiğinden bu konuda net bir liste kamu oyu kullanımında yoktur.  Bilgi amaçlı basında yer alan bilgilerden derlenerek oluşturulmuş aşağıdaki listenin hukuki bir yanı yoktur. Bu konuda bakanlar kurulu kararının eki listeye girilip girilmediğini çevre şehircilik bakanlığı, Dış işleri bakanlığı veya ilgili ülke konsolosluğu gibi yetkili kurumlara müracaat edilerek öğrenilmelidir .

No ÜLKESİ ÖZEL ŞARTLAR No ÜLKESİ ÖZEL ŞARTLAR
1 Almanya 47 İtalya
2 Amerika 48 İzlanda
3 Arjantin 49 Jamaika
4 Arnavutluk Mesken, İşyeri 50 Japonya
5 Avustralya İçişleri Bakanlığı izni 51 Kanada
6 Avusturya İçişleri Bakanlığı izni 52 Karadağ
7 Azerbaycan 53 Katar
8 Bahamalar İçişleri Bakanlığı izni 54 Kazakistan
9 Bahreyn İçişleri Bakanlığı izni 55 Kırgızistan
10 Bangladeş 56 G.Kore cumhuriyeti
11 Barbados 57 Kosova
12 Belarus 58 Kostarika
13 Belçika 59 Kuveyt
14 Belize 60 Kuzey Kıbrıs TC Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanır
15 Benin 61 Lüksemburg
16 B. Arap Emirlikleri 62 Macaristan Arsa, Mesken, İşyeri
17 Bolivya 63 Madagaskar
18 Bosna-Hersek 64 Makedonya
19 Bostvana 65 Malevvi
20 Brezilya 66 Malezya
21 Brunei Darussalam 67 Mali
22 Bulgaristan 68 Malta 1 Mesken
23 Burkina Faso 69 Marshall Adaları Arsa, Mesken, İşyeri
24 Burundi 70 Mauritus
25 Cezayir İçişleri Bakanlığı izni 71 Mısır Arsa, Mesken, İşyeri
26 Cibuti 72 Mikronezya Arsa, Mesken, İşyeri
27 Çad 73 Norveç
28 Çek Cumhuriyeti 74 Pakistan İçişleri Bakanlığı izni
29 Çin halk cumhuriyeti 1 Mesken 75 Panama
30 Danimarka 1 Mesken 76 Rusya Karadeniz bölgesi sahil illerinden olmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığı izni ile
31 Fas Arsa, Mesken, İşyeri 77 Sudan
32 Fiji 1 Mesken 78 Suudi Arabistan
33 Finlandiya 79 Surinam
34 Fransa 80 Tunus İçişleri Bakanlığı izni ile Arsa, Mesken, İşyeri
35 Güney Afrika Cumhuriyeti 81 Tuvalu
36 Güney sudan 82 Türkmenistan
37 Gürcistan 83 Uganda
38 Hindistan İçişleri Bakanlığı izni 84 Ukrayna Karadeniz bölgesi sahil illerinden olmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığı izni ile Arsa, Mesken, İşyeri
39 Hollanda 85 Umman
40 Honduras 86 Ürdün 2 mesken, 1 işyeri
41 Irak Dışişleri Bakanlığı uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığı izni ile Arsa, Mesken, İşyeri 87 Venezüella
42 İngiltere 88 Vietnam Arsa, Mesken, İşyeri
43 İran BM kapsamındaki yasaklı şahıslardan olmamak kaydıyla (içişleri Bakanlığı izni ile)Arsa, Mesken, İşyeri 89 Yemen
44 İsrail 1 Mesken 90 Yeni Zelanda
45 İsveç 91 Yunanistan Sahil ve sınır illeri dışında olmak kaydıyla Arsa, Mesken, İşyeri (Türk aslından olanlar hariç)
46 İsviçre

*  Taşınmaz edinimine izin verilen ülkeler listesi Başbakanlık kanunlar ve kararlar genel müdürlüğünce Gizli olarak tasnif edildiğinden bu konuda net bir liste kamu oyu kullanımında yoktur. Bu liste bilgi amaçlı Basında yer alan bilgilerden oluşturulmuştur. Kullanılırken resmi kurumlardan teyit alınması gerekmektedir.

0


About the Author:

knvynevzat

Add a Comment

Barkod Etiketi üretimi yapan firmaların işi ciddi bir iştir. Bu anlamda sizin de hangi firmayla çalışma yatığınız çok büyük önem taşır. Kullanım alanı sınırsızdır. Her alanda ve her sektörde bu etiketlere ihtiyaç duyulur. Etiket çeşitleri ve Barkod etiketleri, seri üretimle hazırlanmaktadır. Etiketler ahşap, plastik, metal ya da cam gibi ambalajlı ürünlerin üzerilerine ugulanır.
Mide botoksu midenin belirli yerlerine botoks maddesi enjekte etme suretiyle midedeki kasların çalışmasını sınırlandırmayı ve sayede midenin gıdaları sindirim sürecini yavaşlatarak buna bağlı olan açlık-tokluk hissi süresinin de uzatılmasını amaçlayan ameliyatsız kolay kilo verme tedavisidir. Botoks uygulanırken, midenin detaylı şekilde içerden görüntülenmesini sağlayan endoskopi uygulaması ile gerçekleştirilir. Bu sayede hastaya sadece gastroskpik uygulaması kadar bir rahatsızlık olur. Özellikle diyet programlarına ve düzenli egzersizlere uymakta zorlanan ve buna bağlı olarak da obeziteye yakalanan, bu yüzdende obezitenin sebep olduğu çeşitli sağlık sorunları olan kişiler için mide botoksu bir devrim niteliğindedir ve son yıllarda ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır.
En güzel cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir.
Termal Etiket Eco Termal etiket, yüzeyinde hami bir katman bulunmayan miktar çeşididir. Kumbara üzerine termal lamine edilmesi sonucunda oluşmaktadır. Kullanılan barkod yazıcının baş bölgesindeki ısı beraberlik birlikte termal sıvılaşma özelliği gösterir dahi bu şekilde Eco termal etiketin üzerine baskı alınır. Bu termal etiketlere yumruk termal olarak (ısıyla) yapılır ve yerde yüzden ribon kullanılmaz. Ribon kullanımı olmadığı için tahakküm maliyeti sıfıra yakındır.
Dijital Baskı ve baskı etiketi teknolojileri geliştikçe firmaların büyük ebatlı etiket ihtiyaçlarına da dijital çözümler sunulmaya başlamıştır. Böylece, birbirinden canlı renklerin ve kusursuz çizgilerin hakimiyetindeki büyük ebatlı dijital baskı etkileri; kurumsal firmaların reklam kampanyalarındaki en iddialı unsurlarına dönüşmüştür.
En güzel cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir.
En güzel cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir.
Botoks esas olarak ciltte kırışık azaltmak amacıyla çok yaygın kullanılmaktadır ve tehlikeli bir yan etkisi bilinmemektedir. Mide küçültme ameliyatı uygulaması ise standart bir endoskopik işlem olduğundan literatürde bildirilmiş önemli bir yan etkisi bulunmamaktadır. Kas hastalığı olanlar ve botoksa karşı alerjisi olan kişilerde işlemin uygulanması uygun değildir. Botoks işlemleri genel olarak estetik operasyonlarda, ciltteki kırışıklıkları azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu noktada hem estetik, hem de obezite tedavisi amaçlı yapılan botoks uygulamalarının uygun hastalara yapıldığında bilinen herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Kas hastalığı yaşayan, botoks alerjisi olduğunu düşünen ve gastrit, ülser vb. mide rahatsızlığı olan hastalar durumlarının hekimlerine belirtmeli ve gerekli tetkiklerin yapıldığına dikkat etmelidir. Bunun yanı sıra hastaların botoks uygulaması yaptırırken tecrübeli bir hekim ve tam donanımlı bir hastane tercih etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Mide Küçültme Ameliyatı Olmanın Faydaları?

Bu ameliyat ile vücuttaki fazla kilonun ortalama %60'ı oldukça kısa sürede kolaylıkla verilir. Mide bağırsak sistemindeki yiyecek geçiş sisteminde bir değişikliğe gerek kalmaz. Mide küçültme ameliyatından sonra metabolik bozukluklar daha çabuk sürede düzelir.

Mide botoksu sonrasında nelere dikkat etmek gerekir?

Tüp mide ameliyatı kapalı yapıldığı için, ameliyat sonrası ağrı çok azdır ve estetik sonuçlar da oldukça başarılıdır. Fotoğrafta ameliyat olan bir hastanın ameliyattan 10gün sonrası durumu paylaşılmış, birkaç ay sonra da bu çizgiler de hemen hemen kaybolmuştur. Hastalar, ameliyat sonrası hemen ayağa kalkabilir ve 3. günde evlerinde, 6 ila 7. günde de işlerine dönebilirler

Mide Botoksu Kimler için Uygundur?

Mide Kelepçesi Ameliyatı: Bu operasyonda tüp mide ameliyatından farklı olarak, mide kelepçesi ameliyatının geri dönüşü mümkündür. Midenin üst kısmındaki cep daha küçüktür ve gıdalar tüketildiğinde bu cep hemen dolduğundan dolayı tokluk daha çabuk hissedilir. Hasta istediği kiloya eriştiğinde isterse gastrik bandı çıkartılır.